സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് : വർദ്ധിച്ചത് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ : കോട്ടയം അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. കോട്ടയം അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം.
സ്വർണ്ണവില
അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡ്
പവന് – 45480
ഗ്രാമിന് – 5685

Hot Topics

Related Articles