കവിയൂർ കണിയാമ്പാറയ്ക്കു സമീപം വസ്തു വിൽപ്പനയ്ക്ക്

തിരുവല്ല : കവിയൂർ കണിയാമ്പാറയ്ക്കു സമീപം വസ്തു വിൽപ്പനയ്ക്ക്. കണിയാമ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും 250 മീ. അടുത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ വീടുവയ്ക്കുന്നതിനു പറ്റിയ 10 സെന്റ് വസ്തു വിൽപ്പനയ്ക്ക് .

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്
ഫോൺ:- 9400313118.
8078236544.

Hot Topics

Related Articles