സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കൂട്ടി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കൂടി പെട്രോളിന് 35 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 

Advertisements

കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ വില 105.57 ഉം ഡീസലിന് 99.26 ഉം ആണ് വില.
കൊച്ചിയിൽ  പെട്രോൾ വില 105.45 ഡീസൽ  വില 99.09
തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില 107.41 ഉം  ഡീസൽ വില 100.94  ഉം ആണ്.

Hot Topics

Related Articles