സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു: ഗ്രാമിന് കൂടിയത് 70 രൂപ : അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് കൂടിയത് 70 രൂപ. കോട്ടയം അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം.
സ്വർണ വില
അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡ്
സ്വർണം ഗ്രാമിന് – 6785
സ്വർണം പവന് – 54280

Hot Topics

Related Articles