ഖത്തറിൽ പന്തുരുളുമ്പോൾ ഓഫറിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടകെട്ടിയുയർത്തി അജ്മൽ ബിസ്മി..! ലോകം ഖത്തറിലേയ്ക്കു ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കോളടിച്ചത് മലയാളികൾക്ക് ; അജ്മൽ ബിസ്മയുടെ ഓഫർ പെരുമഴയിൽ മുങ്ങി കേരളം