സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ്: ഗ്രാമിന് കൂടിയത് 50 രൂപ : അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം

കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ്. ഗ്രാമിന് കൂടിയത് 50 രൂപ. കോട്ടയം അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം.
സ്വർണ വില
അരുൺസ് മരിയ ഗോൾഡ്
സ്വർണം ഗ്രാമിന് – 6460
സ്വർണം പവന് – 51680

Hot Topics

Related Articles