ശമ്പളമില്ലാതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ; മുടങ്ങിയത് 10,000 പേരുടെ ശമ്പളം

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തിലെ ശമ്ബളം മുടങ്ങി. ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമവികസനം, പഞ്ചായത്ത്, നഗര കാര്യം, ടൗണ്‍ & കണ്‍ട്രി പ്ലാനിങ്, എല്‍എസ്ജി ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 10,000ത്തോളം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്ബളം ആണ് മുടങ്ങിയത്. പുതിയ ബജറ്റില്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ശമ്ബള ഭരണ ചെലവുകള്‍ക്ക് പുതിയ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അക്കൗണ്ടന്‍റ് ജനറല്‍ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ പ്രിൻസിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നിന്നും തുടർ നടപടികള്‍ വൈകിച്ചതാണ് ശമ്ബളം മുടങ്ങാൻ ഇടയായത്.

Hot Topics

Related Articles