നിബു എബ്രഹാമിനെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

കോട്ടയം: ജല ഉപഭോക്തൃ – തണ്ണീർത്തട സമിതി ജില്ലാ ചെയർമാനായി നിബു എബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Hot Topics

Related Articles