പത്രചരിത്രത്തിന്റെ 100 വർഷങ്ങൾ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള പ്രകാശനം ചെയ്തു

കോട്ടയം : ഡോ.അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ രചിച്ച പത്രചരിത്രത്തിന്റെ 100 വർഷങ്ങൾ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള , അഡ്വ അനിൽ നമ്പൂതിരിക്കു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

Hot Topics

Related Articles