തിരുവനന്തപുരം ചന്തവിള ,ശ്രീഹരി TC3/901, റിട്ട.എൽ.ഐ.സി ജീവനക്കാരി പത്മിനി

തിരുവനന്തപുരം: ചന്തവിള ,ശ്രീഹരി TC3/901, റിട്ട.എൽ.ഐ.സി ജീവനക്കാരി പത്മിനി (75) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്. എം.വിജയൻ( റിട്ട. എം.വി.എച്ച്. സ്കൂൾ, തുണ്ടത്തിൽ ) – മക്കൾ. അനിത. എം.വി (പോസ്റ്റൽ വകുപ്),  സുനിത. എം.വി. വിമെൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ , കോട്ടയം, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ്, ഹരീഷ്.എം.വി (എൽ.ഐ.സി, പട്ടം). മരുമക്കൾ :എം.എസ്. അനിൽകുമാർ (ഖത്തർ ), മനോജ് . എം.നായർ( റിട്ട. ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്), ധന്യ, ജി( സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ കൊച്ചി).സംസ്കാരം നടത്തി.

Hot Topics

Related Articles