വിശ്വകർമ്മ സർവ്വിസ് സൊസൈറ്റി സംയുക്ത കമ്മറ്റി കോട്ടയം താലൂക് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ നടന്നു

കോട്ടയം: വിശ്വകർമ്മ സർവ്വിസ് സൊസൈറ്റി സംയുക്ത കമ്മറ്റി കോട്ടയം താലൂക് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ നടന്നു. കോട്ടയം താലൂക് യുണിയന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ശാഖകളുടെയും അധികാരികൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ താലൂക് പ്രസിഡന്റ് പി.ജി ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷനായി. താലൂക് സെക്രട്ടറി എ.ആർ. രാജൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കു വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കമ്മറ്റി പാസാക്കി. വിശ്വകർമ്മ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ വിശകലനം നടത്തി. തുടർന്ന് കോട്ടയം താലൂക്ക് യൂണിയൻ വിശ്വകർമ്മ മാട്രിമോണി ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന കൗൺസിലർ കമലാസനൻ നിർവഹിച്ചു. താലൂക് ജോ: സെക്രട്ടറി വി. ആർ. മണിക്കുട്ടൻ നന്ദി പറഞ്ഞു യോഗം അവസാനിച്ചു.

Hot Topics

Related Articles