മണിപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

തിരുവല്ല :
മണിപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 11കെവി ലൈനിൽ ടച്ചിംഗ് വെട്ടുന്നതിനാൽ, കല്ലുങ്കൽ, വെൺപാല, കദളിമംഗലം ഭാഗങ്ങളിലും 11 കെവി ലൈനിൽ മെയ്ന്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ സ്വാമിപാലം, താമരാൽ ഭാഗങ്ങളിലും 19ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്.

Hot Topics

Related Articles