പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇനി അന്തിമ വാക്ക്..! തിരുവാറ്റയിൽ ദ്രോണാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

കോട്ടയം: വസ്ത്രവിപണിയ്ക്ക് അന്തിമ വാക്കായി തിരുവാറ്റയിൽ ദ്രോണാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അന്തിമ വാക്കൊരുക്കിയാണ് ദ്രോണാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ദ്രോണാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 4999 രൂപയ്‌ക്കോ അതിനു മുകളിലോ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വ്രാങ്്ഗ് ളറിന്റെ ബാക്ക് പാക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. തിരുവാറ്റ എംഫോർഎലാൻസാ ബിൽഡിംഗിലാണ് ദ്രോണാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Hot Topics

Related Articles